Vad innebär ett skiljeförfarandet?

Plast AB har skrivit under ett avtal med sin nya kund. Kunden betalar inte i tid och Plast AB påbörjar en process för indrivning av till betalning förfallna fakturor. Kunden hänvisar då till avtalet där det står att ”Tvister avseende tillkomst, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal, och därur här flytande avtal och rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande.”

Vad innebär skiljeförfarande?

Man skulle kunna säga att skiljeförfarandet är en privat metod att lösa tvister. Fördelen med att använda sig av ett skiljeförfarande är att det inte är offentligt. Genom denna sekretess kommer det inte till allmänhetens (mediernas) kännedom att en tvist pågår. Affärshemligheter och annan känslig information som åberopas kan alltså förbli hemlig. En annan fördel med ett skiljeförfarande är att processen går snabbare än vid allmän domstol. Avgörandet sker i endasten instans och är inte överklagbart. Ännu en fördel är att skiljemännen som utses kan ha specialistkompetens vilket sällan är fallet i allmän domstol. De tre skiljemännen är skyldiga att vara opartiska. Även om varje part utsett en skiljeman såmåste han/hon vara opartisk.

Precis som vid en allmän domstol får parterna sedan presentera sina åsikter vad gäller tvisten. De får lägga fram den bevisning de vill åberopa. Skiljemännen kan begära in kompletterande uppgifter från parterna och om behov finns kalla in experter för att få någonting belyst/klarlagt. När parterna har sagt allt de vill och presenterat de bevis som finns ska skiljemännen meddela sitt beslut i frågan – vilket kallas för skiljedom.

Meningen med ett skiljeförfarande är att det ska gå snabbt. Om parterna inte kommit överens om någonting annat gäller att skiljedomen ska ha meddelats inom 6 månader från den dag då skiljeförfarandet startade. Normalt går inte en skiljedom att överklaga om nu inte parterna i sitt avtal skrivit att så är möjligt. Har inte några formella fel begåtts i skiljeförfarandet (kan då klandras av parterna) blir den giltig sextio dagar efter att parten tagit del av skiljedomen.

Det är viktigt att veta att en skiljedom är en exekutionstitel vilket innebär att den kan ligga till grund för en utmätning av Kronofogdemyndigheten. Nackdelen med ett skiljeförfarande är att det oftast är en mycket dyr process och därför bara lämpar sig där värdet på det som parterna tvistar om är relativt högt.

Kostnaderna för ett skiljeförfarande kan bli mycket höga (ett förenklat skiljeförfarande där tvisteföremålets värde är 500.000:- kan kosta mer än 60.000:-) och det är därmed väldigt viktigt att kontrollera att rättsförsäkringen täcker även det tvistlösningsalternativet. En annan viktig sak som man bör komma ihåg är att om man hänvisar alla avtalsrelaterade tvister till skiljedom så innebär det att även indrivning av till betalning förfallna fakturor bör ske via skiljedomsförfarandet. Detta är självklart mycket opraktiskt och kan leda till att man inte klarar av att driva ärendet vidare. Att behöva in leda ett skiljedomsförfarande för att få betalt är verkligen en onödig börda.