Rabatterade priser hos Altea för dig som är medlem…

Rabatterade priser hos Altea

Nu har SPIF tecknat ett samarbetsavtal med Altea. Det blir alltså enklare och billigare för dig som medlem hos SPIF att ISO-certifieras. Mer information och prislista hittar du längst ned i texten.

Hackeforsmodellen
Vi på Altea arbetar utifrån ett varumärkesskyddat verktyg som heter Hackeforsmodellen när vi inför ledningssystem. Med vårt verktyg har vi idag infört cirka 2.000 certifikat.

Arbetet med att införa ledningssystemet börjar med ett uppstartsmöte. På uppstartsmötet fastställer vi när certifiering ska ske samt att vi tar fram en tidsplan för hur arbetet dit ska läggas upp. Införandet av ledningssystemet delas upp på cirka 10 tillfällen som kallas MKA-möten. Dessa möten består av tre delar: information, utbildning och framtagande av dokument. Vid MKA-mötena ska minst en person från Ert företag deltaga. Varje MKA-möte beräknas ta cirka 2 timmar.

Vid varje MKA-möte går vi igenom nya standardkrav, juridiska krav, kund-/branschkrav och/eller Ert företags egna krav. Information och utbildning om vad kraven innebär och vad för krav som ska säkerställas hos Er genomförs vid varje MKA-möte. Därefter går vi igenom olika mallar och exempel på hur kraven kan dokumenteras i enlighet med de standard- och lagkrav som finns.

Alla mallar och exempel som krävs för att bygga ett certifierbart ledningssystem ingår. I kostnaden ingår även fri support mellan MKA-mötena. Om Ni vill att vi ska skriva Era dokument så tillkommer en timdebitering.

Under tiden införandet av ledningssystemen kommer Ni ha tillgång till stödtjänster i form av ett IT-baserat dokumenthanteringssystem och en företagsspecifik lagdatabas. Ni har under denna tid även tillgång till juridisk support av Altea ABs jurister och till juridiska mallar. Dessa stödtjänster går även att prenumerera på efter certifieringsrevisionen mot en månadskostnad.

Vi integrerar de ledningssystem som ditt företag har behov av, eller integrerar i ditt befintliga ledningssystem. Miljöpåverkan – yttre miljö, ISO 14001, Kvalitet, Kundfokus, ISO 9001 och Medarbetare/personal, arbetsmiljö, OHSAS 18001. MKA-system, vi kallar våra möten för MKA-möten.

Efter certifiering erbjuder Altea AB även en koordinatortjänst som är en stödtjänst för ledningssystemsarbete. Som koordinator ansvarar Altea AB för miljö- och kvalitetsledningsgrupper som träffas mellan 3-4 gånger per år. Mötena fungerar som ett nätverksbyggande där företag drar lärdomar och får tips av varandra. På dessa möten informeras deltagarna om nyheter avseende standarder, juridiska ändringar och nya mallar. Vidare delar företagen i gruppen med sig av sina egna erfarenheter och avvikelser med ledningssystemsarbetet. Ofta uppstår även andra positiva synergieffekter i dessa grupper som samararbeten mellan företag och nya kundkontakter.

Kostnaden är beräknad efter antal anställda i företaget.
Kostnaden för införande av ledningssystem i form av regelbundna MKA-möten, support, mallar och exempel ingår i kostanden, Reseomkostnader och eventuella utbildningskostnader tillkommer liksom kostnader avseende certifieringsprocessen (intern och extern revision).

Genom att införa ledningssystem i enlighet med Hackeforsmodellen erhåller företagen av de flesta certifieringsorgan en kraftigt rabatterad certifieringskostnad eftersom certifieringsorganen en gång per år granskar de gemensamma rutinerna och samtliga andra mallar som Altea AB använder vid införande av ledningssystem. Detta medför att de kan utföra revisionerna på respektive företag på kortare tid.

Prislista för SPIF>>