Tonen i plastdebatten går alltjämt hög. Det som nu håller på att hända är att man från olika institut och myndigheter börjar komma ut med förslag för reglering. IVL startade under 2017 en statlig utredning (SOU 2018:84) som leds av Åsa Stenmark och deras rapport är nu klar. Det är tydligt att det kommer bli konsekvenser för oss användare och producenter av plast. Nedan är utredningen och dess innehåll sammanfattad.

Utredningen är omfattande och spänner över många arbetsområden. Gemensamt är att man genom olika initiativ avser försöka minska de negativa effekter som plast kan ge om plastprodukter hanteras felaktigt. Den innehåller även förslag på möjligheter att belägga plast med någon form av avgift/skatt för att minska på den fossila användningen i Sverige.

Några av förslagen är:

 • Att regeringen tillsätter en nationell resurs för samordning av plastfrågan.
 • Att regeringen, på sikt och beroende av hur plastfrågan utvecklas, ger Naturvårdsverket ett tydligt utpekat och långsiktigt myndighetsansvar att systematiskt driva och samordna frågor kopplat till resurseffektivitet och hållbar plastanvändning i samråd med andra berörda myndigheter och näringslivet.
 • Att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att omgående se över sin användning av engångsartiklar, liksom möjligheter att bidra till minskad nedskräpning och minskad klimatpåverkan genom att ersätta dessa med flergångsalternativ.
 • Att regeringen fortsatt är pådrivande i arbetet med
  • Utfasning av särskilt farliga ämnen i enlighet med etappmålen.
  • Att på EU-nivå reglera oönskade ämnen. Främst inom Reach men även inom produktdirektiven.
 • Att regeringen utreder möjligheten att införa en klimatkompensationsavgift på försäljning av fossil plast. Ett sådant system bör vara teknikneutralt och kan med fördel införas successivt för att inom en viss tidshorisont omfatta alla produkter.

Det sistnämnda förlaget ” klimatkompensationsavgift på försäljning av fossil plast” har börjat dyka upp i fler och fler utredningar.

 • Avfall Sverige (kommunsamarbete inom avfallshantering) föreslår i en annan utredning en liknade avgift/skatt på plast och då som ersättning till CO2-skatten som de nu själva drabbas av.
 • Naturvårdsverket har beställt en utredning ”Möjliga styrmedel för ökad materialåtervinning av plast” som även den föreslår en skatt på jungfruligt material (fossilbaserad plast).

En eventuell skatt i den utformning som föreslås drabbar den ursprungliga råvaran istället för att den på den parten som förbränner och därigenom skapar CO2-utsläppen. Om man återvinner plast ska man kunna få tillbaka del av betald skatt. Återvunnen plast ska också vara befriad från skatt. Även inom EU har tidigare ett förslag på en avgift på ca 8 SEK/kg lagts för alla plastförpackningar som bränns upp. Detta förslag har dock inte röstats igenom.

SPIFs reflektioner

Vi på SPIF välkomnar sakliga utredningar kring plast och plastanvändning samt dess miljöeffekter, det är något som vi anser behöver bli genomlyst och granskat. Speciellt anser vi att dåligt designade engångsprodukter är ett område där vi i branschen har mycket arbete att göra. Däremot tar vi avstånd från frågeställningens utformning. I utredning efter utredning hängs plasten ut särskilt. Många av frågorna och initiativen skulle mycket väl kunna tillämpas som ramverk för val av material. Plasten leder i många fall till besparingar i sekundära och tertiära led. Vidare är det inte alls säkert att biobaserade material har en bättre resursanvändning eller en bättre plats i ett hållbart samhälle sett till sin hela livscykel. Ytterligare en viktig kritik mot utredningen och de slutsatser man kommer fram till är en upplevd ovilja att lyfta fram de bästa utredningar som gjorts på exempelvis Ellen Macarthur foundations utmärkta arbete kring plastförpackningar. Istället väljer man att lyfta fram handböcker såsom Göteborgs kommuns handbok eller Avfall Sveriges utredning. Även om de håller acceptabel kvalitet så har dessa betydligt mer begränsad ansats till frågan.

Vi uppmuntrar våra medlemmar att ta kontakt med lokalpolitiker och föra diskussionen. Det är också viktigt att lyfta fram att plast är så mycket mer än förpackningar och att beskatta råvaran på det sätt man föreslår kan få oönskade konsekvenser i annan användning.

Hela utredningen hittar ni här.