Remissvar från Svensk Plastindustriförening, SPIF gällande ”Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel” Dnr 2022/02720
Diarienummer 2022/02720

Remissvar
SPIF har fått möjlighet att lämna synpunkter på Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Nedan följer våra synpunkter:
1 kap. Allmänna bestämmelser Tillämpningsområde 1 §
Det är önskvärt att gamla föreskrifter slås ihop till en gemensam då det blir lättare för producenter och importörer att veta vad som gäller. Dessutom ökar kontrollmöjligheterna.
2 kap. Påbörjande av verksamhet 4 §
Bra att en snabb registrering går att genomföra vilket underlättar start av verksamhet.
7 kap. Bestämmelser om import från tredjeland
Import från tredjeland omfattas av kontroller vilket är bra då det tidigare varit kvalitetsproblem med införsel därifrån.

Övrigt
Tyvärr finns ingen skrivning om återvunnen plast i de föreslagna föreskrifterna. Detta hade varit bra om industrin fått mer tydliga riktlinjer vad som gäller då det är önskvärt att inte hindra återvunnet material att komma till ny användning. Svensk Plastindustriförening instämmer i att det finns behov av en övergångsperiod då berörda verksamheter måste ges möjlighet att ta till de nya föreskrifterna. Övergångsperiodens längd kan behöva förlängas då den ekonomiska utveckling, kriget i Ukraina och troligtvis ökad smittspridning av Covid-19 i höst kan göra det svårt att implementera de nya föreskrifterna inom angiven tid i föreskrifterna.

Sammanfattning
SPIF är i stora drag positiv till Livsmedelsverkets förslag om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *