Säkerhetsdatablad

Reglerna om säkerhetsdatablad finns i Reach-förordningens avdelning IV (Information i distributionskedjan) och ska tillämpas från och med den 1 juni 2007.

En förordning om ändring av Reach-förordningens bilaga II om säkerhetsdatablad publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) den 31 maj 2010. Förordningen ändrar bilaga II från den 1 december 2010. Se kommissionens förordning (EU) nr 453/2010.

Leverantören av vissa ämnen eller blandningar ska förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad. Det ska vara skrivet på svenska för produkter som släpps ut på den svenska marknaden.

Säkerhetsdatabladets 16 obligatoriska punkter
 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.
 2. Farliga egenskaper.
 3. Sammansättning/information om beståndsdelar.
 4. Åtgärder vid första hjälpen.
 5. Brandbekämpningsåtgärder.
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
 7. Hantering och lagring.
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.
 10. Stabilitet och reaktivitet.
 11. Toxikologisk information.
 12. Ekologisk information.
 13. Avfallshantering.
 14. Transportinformation.
 15. Gällande föreskrifter.
 16. Annan information.
Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad

Systemet med klassificering, märkning och säkerhetsdatablad syftar till att identifiera ett ämnes eller en bland¬nings farliga egenskaper och ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs.

Förutom genom säkerhetsdatablad (SDB) till yrkesmässiga användare ska användare få information genom faromärkning på förpackningen. I märkningen ska finnas faropiktogram, signalord, samt faro- och skyddsangivelser (enligt CLP) eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser (enligt KIFS 2005:7).

Skyldigheten att informera användare är oberoende av hur produkten är tänkt att användas och vilka risker som finns förknippade med en viss användning. Märkningen och SDB är viktiga informationskällor för en säker hantering av kemiska produkter. Exempelvis vid en olycka måste arbetsplatschefer och utryckningspersonal få information om produkters faroprofil.

Här har du möjlighet att testa dina kunskaper om farosymbolerna : http://www.kemi.se/Global/Flash/CLP-Quiz/SV/Quiz.html

Skriv ut denna sida Skriv ut denna sida