Dagens plaster

Plast används idag inom så gott som samtliga branscher, men framförallt inom förpacknings-, byggnads-, fordons-, elektronik- och kommunikationsindustrin. Anledningen till att plasterna slagit igenom på så många områden är att de ger oss möjlighet att leva på ett renare, säkrare, lättare, bekvämare och roligare sätt. Plasterna bidrar även till en ökad resurshushållning.

Plast i Sverige

På vissa områden är plasterna de enda material som går att använda och de spelar en viktig roll vid många teknologiska genombrott. Varje dag använder vi produkter och innovationer som inte hade kunnat massproduceras om inte plasterna funnits. I genomsnitt använder en person i Europa 98 kg plast per år.

Varför används plasterna inom många områden?

Plasterna är mångsidiga

Det finns många olika plaster varierande egenskaper. Vissa plaster är elastiska eller mjuka som bomull, andra är hårda och starka som stål. Medan en del plaster kan lösas upp i vatten, tål andra starka kemikalier. Vissa plaster smälter vid låga temperaturer, andra kan användas i motorer och i andra mycket heta miljöer. Dessutom är plasterna lätta att forma till komplexa former vilket ökar designmöjligheterna och underlättar tillverkningen av produkterna.

Plasterna är lätta

I jämförelse med andra material är plasterna mycket lätta. Detta ger en rad fördelar:

 1. Mindre energiåtgång vid tillverkningen av produkterna
 2. Lättare hantering av produkterna
 3. Mindre bränsleåtgång vid transport
 4. Mindre miljöpåverkan vid transport
 5. Mindre avfall
Plasterna ger ökad säkerhet

Plasterna bidrar till ökad hygien och skydd. Även om plasterna är lätta kan de även vara extremt starka. Detta innebär att de kan användas i krävande situationer. Eftersom de inte splittras då de går sönder samt kan göras nästan okrossbara, används plast inom områden där säkerhet är av stor betydelse. Exempel är förpackningar till drycker och mat samt inom sjukvården. Många nya säkerhetsdetaljer i bilar är också beroende av plasterna.

Plasterna är hållbara

Plast varken rostar eller ruttnar och kräver därför litet underhåll. Plast motstår korrosion från vatten och många kemikalier. Det innebär ett minskat slitage och en ökad livslängd. Plasterna används därför till produkter med lång livslängd och litet underhåll inom byggsektorn, som lätta plaströr, effektiva isoleringsmaterial och lättstädade golvmattor.

Plast kan även absorbera stötar vilket gör dem lämpliga för karossdelar på lättare bilar.
Plasterna är kostnadseffektiva
Plasterna reducerar kostnaderna inom hela värdekedjan på flera sätt:
 1. De minskar energianvändningen till tillverkningen samt förenklar productionsprocessen genom att komplexa detaljer kan tillverkas utan efterföljande montering.
 2. De ger en snabb förpackning genom att förpackningarna formas, fylls och försluts i samma linje. Detta ger en effektivare produktion och att man undviker onödiga moment som att flytta tomma behållare.
 3. Plasternas låga vikt minskar bränsleförbrukningen under transport

De vanligaste termoplasterna och deras huvudsakliga användningsområden

 1. Högdensitetspolyeten (HDPE)
  Behållare, leksaker, hushållsartiklar, rör, industriell förpackningsfilm
 2. Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  Jordbruksfilm, krymp- och sträckfilm, säckar, leksaker, behållare, rör
 3. Polyetentereftalat (PET)
  Flaskor, textilfibrer, matförpackningar
 4. Polypropen (PP)
  Film, batterihölje, behållare för mikrovågsugn, bilkomponenter, elektriska komponenter, läskbackar
 5. Polystyren (PS & EPS)
  Termisk isolering, elektronikprodukter, kassettband, muggar, tallrikar, leksaker
 6. Polyvinylklorid (PVC)
  Fönsterramar, rör, golv, kabelisolering, medicintekniska produkter, leksaker, kreditkort, klingfilm
 7. Polyamid (PA)
  Förpackningsfilm för livsmedel som olja, ost och ?koka-i-förpackningen? produkter, tekniska produkter för högre temperaturer och textilfibrer
 8. Polymetylmetakrylat (PMMA)
  Transparenta skivor för både utom- och inomhusanvändning, elektriska isolatorer, badrumsprodukter, baklyktor till bilar
 9. Styren sampolymer (ABS/SAN)
  Köksmaskiner, kontorsmaskiner, fordonskarosser

Bioplaster vad är det?

Uttrycket bioplast används för att beskriva två olika begrepp på samma gång, vilket ofta leder till en viss förvirring. Man kan avse:

 • egenskapen att plasten är biologiskt nedbrytbar eller komposterbar
 • att råvaran för plasten är förnyelsebar eller biobaserad

Det är viktigt i dessa sammanhang att känna till att biobaserade plaster inte alltid är biologiskt nedbrytbara och att biologiskt nedbrytbara plaster inte alltid är biobaserade. Båda begreppen kan gälla samtidigt men eftersom de handlar om olika frågor och krav i samhället och på marknaden, är det viktigt att skilja dem åt.

Biologiskt nedbrytbar eller komposterbar

En plast är biologiskt nedbrytbar om den bryts ner av mikroorganismer. Vanligtvis blir slutprodukterna vatten, koldioxid och/eller metan och ny biomassa. Vid kompostering sker nedbrytningen med hjälp av mikroorganismer och vid närvaro av syre. Enligt den standard som finns för att bedöma komposterbarheten för ett material skall nedbrytningen ske på mellan 6 och 12 veckor.

Fördelar med biologiskt nedbrytbara produkter

Vanligtvis tillverkas plasterna för att ingå i hållbara produkter med lång livslängd. Inom vissa användningsområden kan det dock vara en fördel att plasten är biologiskt nedbrytbar:

 • I olika medicinska och medicintekniska tillämpningar, exempelvis nedbrytbar suturtråd och medicinkapslar som bryts ned och därmed gradvis frigör rätt mängd medicin, eller som fyllnadsmaterial i läkemedel.
 • Inom jordbruket gör nedbrytbar odlingsfilm att man slipper ta bort den sedan den fyllt sin funktion.

Ibland föreslås att nedbrytbara plaster skall vara löningen på nedskräpningsproblemen. Men detta kan inte vara en generell lösning vare sig miljömässigt eller tekniskt. Om inte förhållandena är de rätta kan den biologiska nedbrytningen ta lång tid, flera år. Plasten i förpackningarna kan även göra nytta om den samlas in, i nya produkter eller som energikälla. Lösningen på nedskräpningsproblemet kräver istället en kombination av medvetenhet, utbildning, uppföljning av lagar samt en bra avfallshantering.

Biobaserade plaster

Biobaserade plaster framställs från förnyelsebara råvaror. Det finns tre huvudargument för att använda förnyelsebara råvaror för plastframställningen:

 • Stategiskt – att minska användningen av fossila råvaror, speciellt råolja.
 • Miljömässigt – att använda förnyelsebara råvaror för tillverkningen av energi och material (som bioplaster) ses som ett bidrag för att minska utsläppen av växthusgaser, speciellt koldioxid (CO2)
 • Politiskt – att stödja förnyelsebara material är även ett stöd till jordbrukare att få fler avsättningsmöjligheter för sina grödor.