Uppförandekod

Uppförandekod

Uppförandekod för Svensk Plastindustriförening (SPIF)

Antagen vid SPIF’s årsmöte 2017-05-17.

Plast är ett samlingsnamn för flera olika material med i princip obegränsade användningsmöjligheter. Plaster är uppbyggda av olika typer av kemiska monomerer ofta med olika tillsatser för att förbättra materialegenskaperna.

Plaster används idag inom många olika områden såsom förpackningar, konstruktion, hygien och sjukvård, elektronik, byggnadsisolering m.m. Rätt använt är plast ett perfekt konstruktionsmaterial men vi måste vara tydliga med att ge rätt information om vilka användningsområden som är lämpliga för att undvika att plaster kan ge upphov till negativa konsekvenser för användare och omgivning.

Vårt agerande

Svensk Plastindustriförening (SPIF) och dess medlemmar ska vara ett föredöme för hur plast användes och våra produkter ska utgöra en kvalitetsgaranti för våra kunder. Medlem inom SPIF ska följa denna uppförandekod och medverka till att utveckla den till bästa nytta för våra kunder, samhället och vår miljö.

Lagar och regelverk

Medlem ska alltid följa gällande lagar och förordningar och säkerställa att tillräcklig kunskap finns inom företaget för att hantera olika frågeställningar. SPIF’s styrelse och kansli finns tillgängligt för att ge stöd, råd och service när så behövs. Medlem ska med god affärssed och på ett ansvarsfullt och korrekt sätt bedriva sin verksamhet till gagn för kund och omgivning.

Våra anställda

Medlem ska stödja och respektera nationella och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Medlem ska aktivt verka för

 • en god och säker arbetsmiljö för anställda och andra aktörer inom företaget.
 • rättvisa anställningsvillkor och att följa gällande arbetsmarknadsavtal
 • att motverka all form av diskriminering på grund av ålder, nationalitet, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning samt funktionshinder.
 • att utveckla jämställdhet och mångfald inom verksamheten.
 • att anställda har möjlighet att påpeka olagliga avvikelser inom verksamheten utan risk för personlig vedergällning eller annan negativ följdpåverkan.
Vår marknad

Medlem ska uppträda gentemot kunder och leverantörer på ett korrekt sätt med hög etisk hållning. Medlem ska aktivt verka för

 • att mutor eller andra otillbörliga förmåner inte förekommer gentemot någon av företagets intressenter (kund, leverantör, myndighet m.fl.).
 • att alltid följa de kartell- och konkurrenslagar och andra förordningar som gäller på de marknader där företaget är aktivt.
 • att endast hantera material och produkter som uppfyller de krav som ställs på aktuell marknad.
 • att marknadsföringsaktiviteter såsom reklam, kundarrangemang, erbjudande och liknande alltid är korrekta och inte innehåller budskap som inte är förenliga med god affärsetik.
Miljö

Medlem ska säkerställa att alla material och produkter som hanteras uppfyller gällande lagar och myndighetskrav. Särskilt ska beaktas att

 • ingående material uppfyller alla kriterier enligt REACH-förordningen.
 • produkter är korrekt märkta så att användare på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig behövlig information, speciellt avseende hantering, säkerhet och miljö.
 • säkerhetsdatablad tillhandahålls där så erfordras enligt lag.
 • aktivt arbete alltid pågår för att följa utbytesprincipen (Substitutionsprincipen som innebär att skadliga kemiska produkter ska bytas ut mot mindre skadliga om sådana finns).

Medlem ska också i sin verksamhet säkerställa att

 • verksamheten uppfyller gällande krav i Miljöbalken eller annan nationell eller lokal förordning.
 • processer utförs på ett sådant sätt att onödigt spill och utsläpp uppträder.
 • spill och avfall hanteras i enlighet med avfallshierarkin (förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning, deponi).
 • omhändertagande av avfall och andra restprodukter hanteras tillsammans med godkända aktörer med aktuella tillstånd på marknaden.
 • system för ständigt förbättringsarbete finns och utvecklas i verksamheten.
 • utse en person som är ytterst ansvarig för miljöfrågor i företaget.
Information

Styrelse och medlem ska alltid verka för att sprida korrekt information om plasters användning och påverkan på användare och omgivning. Genom att sprida faktabeserad information på ett balanserat sätt säkerställer vi att allmänheten får korrekt och sanningsenlig insyn om plaster i ett hållbart samhälle. SPIF och dess medlemmar ska aktivt verka för korrekt information i olika forum såsom media, internet, utbildning och lokala arrangemang.

Skriv ut Skriv ut