- Svensk Plastindustriförening SPIF - https://www.svenskplast.org -

Uppförandekod

Uppförandekod för Svensk Plastindustriförening (SPIF)

Antagen vid SPIF’s årsmöte 2017-05-17.

Plast är ett samlingsnamn för flera olika material med i princip obegränsade användningsmöjligheter. Plaster är uppbyggda av olika typer av kemiska monomerer ofta med olika tillsatser för att förbättra materialegenskaperna.

Plaster används idag inom många olika områden såsom förpackningar, konstruktion, hygien och sjukvård, elektronik, byggnadsisolering m.m. Rätt använt är plast ett perfekt konstruktionsmaterial men vi måste vara tydliga med att ge rätt information om vilka användningsområden som är lämpliga för att undvika att plaster kan ge upphov till negativa konsekvenser för användare och omgivning.

Vårt agerande

Svensk Plastindustriförening (SPIF) och dess medlemmar ska vara ett föredöme för hur plast användes och våra produkter ska utgöra en kvalitetsgaranti för våra kunder. Medlem inom SPIF ska följa denna uppförandekod och medverka till att utveckla den till bästa nytta för våra kunder, samhället och vår miljö.

Lagar och regelverk

Medlem ska alltid följa gällande lagar och förordningar och säkerställa att tillräcklig kunskap finns inom företaget för att hantera olika frågeställningar. SPIF’s styrelse och kansli finns tillgängligt för att ge stöd, råd och service när så behövs. Medlem ska med god affärssed och på ett ansvarsfullt och korrekt sätt bedriva sin verksamhet till gagn för kund och omgivning.

Våra anställda

Medlem ska stödja och respektera nationella och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Medlem ska aktivt verka för

Vår marknad

Medlem ska uppträda gentemot kunder och leverantörer på ett korrekt sätt med hög etisk hållning. Medlem ska aktivt verka för

Miljö

Medlem ska säkerställa att alla material och produkter som hanteras uppfyller gällande lagar och myndighetskrav. Särskilt ska beaktas att

Medlem ska också i sin verksamhet säkerställa att

Information

Styrelse och medlem ska alltid verka för att sprida korrekt information om plasters användning och påverkan på användare och omgivning. Genom att sprida faktabeserad information på ett balanserat sätt säkerställer vi att allmänheten får korrekt och sanningsenlig insyn om plaster i ett hållbart samhälle. SPIF och dess medlemmar ska aktivt verka för korrekt information i olika forum såsom media, internet, utbildning och lokala arrangemang.