När nu Site Zero skall invigas i dagarna kan det kanske vara av intresse att se SPIFs roll i bildandet av Svensk Plaståtervinning. Det är en lång historia men avspeglar hur viktigt det är att ha framsynta branschföreningar som går i bräschen för ett ansvarsfullt beteende så att plastprodukter kan få ett nytt liv.

Historien börjar i och med bildandet av PlastInformationsRådet (PIR) år 1991. Från början var det en projektfinanserad verksamhet men fick efter sex år en permanent verksamhet. Man valde följande policy:
”PIR skall öka omvärldens kunskap om och förtroende för plastmaterial. Redskapen i det arbetet är utbildning, kommunikation samt insatser för att ytterligare miljöanpassa plaster”.
Arbetet var inte lätt enligt Anders Tobiason, tidigare ordförande för SPIF. ”Ingen var intresserad av återvinning av plast på 80-talet”.

PIR bildades av fyra branschorganisationer inom plast-och kemikalieområdet. De bestod av Föreningen Sveriges Plastfabrikanter (FSP), Plast-och Kemikalieleverantörers Förening, Sverige Kemiska Industrikontor och Sveriges Plastförbund.

Redan tidigt bedrev man en omfattande informations- och PR-verksamhet i avsikt att förbättra den svenska plastbranschens image samt att lämna saklig information om plasterna i miljön. Som en logisk konsekvens beslutade man redan 1993 att PIR skulle bilda ett återvinningsbolag, Plastkretsen AB som skulle arbeta med frågorna kring plastavfallet. Dessutom införde regeringen producentansvaret 1994, vilket resulterade i flera åtgärder inom plastbranschen.
För att möta det nya kravet gick näringslivet samman och bildade materialbolag som i sin tur bildade Förpacknings-och Tidningsinsamlingen (FTI).

Plastkretsen målsättning blev att underlätta för svensk plastindustri och andra näringsidkare att fullgöra producentansvaret och att verka för resurshushållning genom återanvändning, återvinning och energiutvinning av plastprodukter.

Plastkretsens aktiefördelning fördelades enligt följande: PIR 60%, 40% erbjöds andra intressenter såsom handelns och fyllarnas organisationer.
Föreningen Sveriges Plastfabrikanter blev namnändrat till Svensk Plastindustri-förening (SPIF) på höstmötet 1994. SPIF utgjorde då en branschförening inom Svensk Industriförening (SINF). Under samma år påbörjades en fusion mellan Plast-och Kemikalieleverantörernas Förening och Sveriges Plastförbund och som verkställdes i januari påföljande år. Namnet på den nybildade föreningen blev Plast- och Kemibranscherna med vilken SPIF ingick ett skriftligt samarbetsavtal.

Under 2007 överfördes Plastkretsens operativa verksamhet till det med Metallkretsen, Returkartong och Pressretur samägda bolaget Svenska Förpackning- och Tidningsinsamlingen AB. Förändringen innebar bl.a. att ansvaret för upphandlingar av insamlingsverksamheten lades på FTI och hanteringen av dess återvinningsstationer. En konsekvens av upphandlingarna blev att FTI övertog ägandet av samtliga insamlingsbehållare avsedda för metall-plast-och pappersförpackningar på företagets återvinningsstationer. En ytterligare konsekvens blev att FTI fick ett utökat logistikansvar för insamlingsverksamheten för ovanstående materialslag.

Samma år stod det klart att PIR utgjordes av SPIF och Föreningen Plast-och Kemiföretagen efter ytterligare fusioner och namnändringar.
Före 2008 lämnades mjuka plastförpackningar till energiåtervinning men samma år fattade Plastkretsen beslut om en omställning till materialåtervinning. Omställningen beräknades vara helt genomförd till den 1 april 2010.

I december 2012 skedde en ny fusion varvid IKEM bildades genom en samman-slagning av Plast-och Kemiföretagen och arbetsgivarorganisationen Industri-och KemiGruppen. Vid invigningen av Plastkretsens anläggning för återvinning av plastförpackningar i Motala 2019 ändrades namnet till Svensk Plaståtervinning AB. Delägare är PIR som innehar 60% av aktierna. Övriga ägare är Dagligvaruleverantörerna (DLF) 20%, och Svensk Dagligvaruhandel 15% och Svensk Handel 5%.

Det är således med stolthet som SPIF deltar i invigningen av Site Zero som får möjligheter att sortera upp till 12 olika plastfraktioner. Utan ett långt och troget arbete inom PIR och Plastkretsen hade det inte varit möjligt. Men detta är bara början. Nu arbetar SPIF för att kunna förse våra medlemmar med återvunnet material av mycket hög kvalitet från SPÅ.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *