Fordonskomponentgruppen välkomnar regeringens förslag angående betalning av faktura på 30 dagar

Foto: Fredrik Sidahl, VD FKG

Små och medelstora företag samt underleverantörsföretag ska inte tvingas att agera bank, vilket blir effekten av indirekt kreditgivning vid långa betalningstider. Därför välkomnar FKG – Fordonskomponentgruppen regeringens förslag om en tvingande lagstiftning med 30 dagars betalningstid i näringslivet. FKG vill även ha tydliga övergångsregler.

– Vi vill motverka ett osunt affärsklimat därför vill vi ha en tydlig lagstiftning utan några undantag, säger Fredrik Sidahl, VD för FKG.

Ett behov inom branschen
Det var i januari som regeringens lagförslag kring betalningstider i näringslivet och offentliga sektorn röstades ner i riksdagen av en samlad opposition. Regeringens motgång grundade sig i en enda mening i slutet av lagförslaget som förenklat kan tolkas ”såvida parterna inte kommer överens om något annat” – en skrivning som i praktiken gjorde hela lagtexten verkningslös, enligt FKG och flera andra näringslivsrepresentanter.

Lagförslagets del avseende betalningstider i näringslivet återremitterades till justitiedepartementet, som återkommit i frågan.I syfte att främst stärka de små- och medelstora företagens ställning, ligger nu en promemoria med ett förändrat, skärpt, lagförslag ute på remiss.

– Mer än 95 procent av våra medlemmar vill ha en tvingande lagstiftning med 30 dagar som maximal betalningstid. Dessutom vill de ha tydliga övergångsregler som begränsar även ingångna avtals giltighet över tiden, berättar Fredrik Sidahl i ett pressmeddelande.

Försök till långa betalningstider
Enligt Sidahl gör stora beställare idag, drivna av debatten, försök med att skriva in klausuler om långa betalningstider i nya inköpsavtal.

Läs också: NEVS planerar att tillverka cabriolet

– Därför måste lagen även ha ett tydligt stipulerat datum då alla betalningstider ska gälla enligt lag så att ingen kan kringgå den, påpekar Fredrik Sidahl.

I sitt remissvar lägger FKG stor vikt vid kravet på ett sunt affärsklimat.

Läs också: Automation nödvändig för ökad konkurrenskraft

– Missbruket av att utnyttja ett förhandlingsövertag är utbrett inom fordonsindustrin. Detta leder allt för ofta till kredittider på flera månader samtidigt som löner, hyror el, etc ska betalas på 30 dagar, säger Fredrik Sidahl.

Läs även:

artikel DI

betalningstider DI 20131004

didebattGB