Om man skall försöka sammanfatta det gångna året kan man snabbt dela in det i positiva och negativa händelser. Vi börjar med de förstnämnda: Svensk Plaståtervinning (SPÅ) i Motala har gjort en storsatsning och bygger världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning, Site Zero.

Hur kommer det sig att SPÅ blivit så framgångsrik med återvinning trots många olika ägare? SPIF är en delägare och har sitt givna svar; alla drar åt samma håll och det är högt i tak. Dessutom besitter ägarna olika kompetenser. Detta gör det möjligt att konstruera en så pass unik anläggning.

På tal om kompetens så har SPIF fortsatt med utbildningar via nätet. Noteras bör att alla våra kurser är gratis för våra medlemmar. Intentionen är att leverera innehåll för medlemmar och intresserade med talare från SPIF, våra medlemmar och relevanta partners.

Kursen Analys av Plaster gavs vid flera tillfällen under året med olika upplägg. SPIF:s tidigare ordförande, Leif Nilsson och tillika branschansvarig gav kursen: Bra plastförpackningar. Men lika viktigt som att plastförpackningar är rätt designade krävs information till allmänheten om hur källsortering går till och varför det är nödvändigt.

Härvidlag kommer projektet Svensk Plast att spela en stor roll. Under innevarande år har vi i tillsamman med övriga intressenter skapat en kommunikationsplattform som skall vara språkrör för branschen och som skall kunna förmedla faktabaserad information för att motverka den negativa bild av plast som förekommer i samhället. Insatsen är väsentlig och vår inställning är att plasten är viktig för att vi ska nå ett resurseffektivt och klimatneutralt samhälle. För att göra ett så stort avtryck som möjligt krävs dock att hela plastbranschen sluter upp.

Att projektet behövs framgår om inte annat i och med IKEA:s intention att slopa plastförpackningar. Som jag ser det är det ytterligare ett exempel på silotänkande när man inte ser till vår största utmaning; att klara klimatet. Då är pappersförpackningar inte det mest optimala även om det så marknadsförs som en lämplig ersättare till plastförpackningar.

SPIF måste även vara proaktiv för att försöka övertyga politiker och myndigheter om plastens fördelar. Det låter sig göras i och med vår roll som remissinstans. Under det gångna året har vi givit vårt svar gällande: Remiss av engångsplastdirektivet och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning (Diarienummer M2020/02035). Det intressanta i sammanhanget är att vi inte var med i listan över remissinstanser. Här fanns exempelvis Ellen McArthur foundation, Greenpeace, Jordens vänner och IKEA. Miljödepartementets val av remissinstanser talar sitt tydliga språk och visar bara på nödvändigheten av SPIF finns och verkar som motvikt till all negativ inställningen till plast.

Jag önskar alla medlemmar en fridfull jul med en julgran i plast som för tankarna till plastens fantastiska flytegenskaper!

Lennart Johansson
Branschansvarig SPIF