SPIF skickade i maj ut en enkät till sina medlemsföretag och av svaren kan man utläsa att de flesta företagen ser i huvudsak ljust på framtiden. De flesta företagen tror på ett bra 2018 med en god lönsamhetsutveckling. De flesta företagen väntar sig öka på både investeringar och personalstyrka.

De huvudsakliga begränsande faktorerna är för närvarande främst kundernas situation men även tillgång till råvaror och yrkeskunnig arbetskraft spelar in.

Den rådande debatten om plast och miljö påverkar de flesta företagen negativt.

På frågan om vad regeringen skulle kunna göra för att stimulera tillväxten inom svensk plastindustri finns bland annat förslag på uppluckrad LAS, bättre yrkesutbildning (speciellt riktad mot bristyrken) och ta bort ”minimilöner”.

Branschen anser också att regeringen borde hjälpa till med att skapa en mer balanserad, faktabaserad debatt runt plast och miljö.

Hela resultatet finns för medlemmar här (inloggning krävs).