Plasten har varit ett hett stridsämne under det senaste halvåret. Olika utredningar och remisser har pekat ut plasten som ett av de största miljöhoten i världen.

Det anordnas en rad seminarier på olika håll kring plastens vara eller icke vara och vilken påverkan materialet har. De frågor och diskussioner som hållits har varit mer eller mindre nyanserade. SPIFs ordförande Leif Nilsson har sett till att delta i så många seminarier som möjligt för att föra fram en mer nyanserad bild av materialet och dess för- och nackdelar. Det här är en sammanfattning av sammanhangen, diskussionerna och huvudpoängerna.

Stämmer det då att plasten är ett av de största miljöhoten? Svaret är förstås inte entydigt.

 • Ja om vi tar hänsyn till att människor inte hanterar plastartiklar på rätt sätt vilket resulterar i nedskräpning.
 • Nej om vi istället ser till nettoeffekter på resursanvändande, transportkostnader och ställer materialet mot alternativen. Plasten hjälper då snarare tvärtom till att skapa mindre miljöpåverkan. Men det förutsätter som sagt att materialet används på rätt sätt.

Utgångspunkten i de flesta av dessa utredningar är att plasten är ett stort bekymmer för miljön. SPIFs närvaro har hjälpt till att balansera diskussionerna. Främst genom att vi kan bidra med fakta om plast. En sak som är positiv är att de flesta utredningar kommer fram till att plasten även är till stor nytta i samhället. Det är viktigt för SPIF som organisation och som industri att bemöta dessa frågor. De här seminarierna har lagt grunden för att vi som bransch ses som en seriös och balanserad samtalspartner som kan ge råd i de här frågorna. Något som föreningen avser att fortsätta arbeta med kommande verksamhetsår.  Plast är ett fantastiskt material men vi måste hantera det på rätt sätt.

Nedan följer en sammanställning av de seminarier SPIF (genom ordförande Leif Nilsson) deltagit i under det senaste halvåret:

 • Regeringsutredning ”Minskade negativa miljöeffekter från plast”.
  Målsättningen är att:
  – ”identifiera de miljöproblem som uppstår till följd av valet av råvara vid tillverkning av plast, användning av plast och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning”
  – ”föreslå kostnadseffektiva åtgärder som syftar till att minska de negativa miljöeffekterna från plast”Här har SPIF deltagit i ett antal möten och hjälpt utredarna att hitta balanserade svar på sina frågor. Framförallt har vi visat på nyttan som plast gör inom många områden såsom materialbesparing och att skydda produkter och minska matspillet.
 • Naturvårdsverket ” Åtgärder om minskad nedskräpning av plast”.
  Diskussioner har förts runt vilket ansvar plastindustrin har för nedskräpning, framförallt i haven. Startpunkten i detta forum var ett nästan ensidigt producentansvar. SPIFs har istället nyanserat detta och fört upp de verkliga problemen som är attityder till nedskräpning samt avfallshantering i stort på agendan, till exempel:

  – Det måste till en striktare lagstiftning mot nedskräpning. Man får idag ingen nedskräpningsbot för en cigarettfimp. Vilka signaler sänder vi då? Cigaretter och snus står för 80 % (!!!) av alla skräpartiklar man hittar i stadsmiljö (Håll Sverige Rent 2018). Samma utredning pekar på att tillgången till papperskorgar är för dålig.

  – Avfallshanteringen i världen är otillräcklig. Undersökningar har visat att ca 95% av all plast i haven kommer från 8 floder (6 i Asien och 2 i Afrika). Detta beroende på att avfall där hamnar på deponi ovan jord. Stormar och översvämningar hjälper sedan till att föra ut avfallet till haven.

  – SPIF anser också att kraven att producenterna numera ska betala för allt detta är fel. Dessutom är det redan delvis ett ansvar för kommunerna (Lag 1998:814 bl.a. gaturenhållning).
 • EU-projekt ”Jakten på plasten” eller ”Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet”.
  Fyra kommuner har ett gemensamt projekt för att hitta ersättningsprodukter till plasten. Projektet avser att bidra till att utsläpp från plast ska minska. SPIF’s kunskaper om plast och alternativa material har hjälp till i projektet och gett deltagarna en ökad förståelse för plastens roll i en cirkulär ekonomi.
 • EU-direktiv ” Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön”.
  SPIF har varit en remissinstans för direktivet och svar har lämnats in.

  – Direktivet går ut på att
  ta bort vissa plastartiklar från marknaden (tops, sugrör m.m.), sådant som tyvärr alltför lätt hamnar i miljön och ligger kvar oförstörda i tusentals år. Andra artiklar ska designas om, t ex korkar och annat som alltför lätt ”tappas bort” vid användning.

  – Direktivet behandlar också utökat producentansvar för ytterligare plastartiklar.


  – Direktivet avser också att sprida information till konsumenter runt vissa plastartiklar och hur de ska omhändertas (t ex våtservetter av plast).
  SPIFs svar finns att läsa här

  SPIF’s manual ”Bra plastförpackningar” (kräver inloggning), har varit mycket uppskattad i dessa sammanhang.

 • SIS – Nya standarder inom bioplast och återvinning.
  SPIF hjälper här till med synpunkter och råd inför utarbetande av nya standarder som ska täcka in nya områden runt återvinning, bionedbrytbarhet, bioplaster m.m.

Vi som plastindustri ska fortsätta bekämpa nedskräpning och konkret kan vi göra det genom att bidra till bättre genomtänkta produkter (återvinningsbara och med klok design). Det är en viktig fråga för att förbättra plastens rykte. Dessutom är SPIF indirekt delägare i Plastkretsen (producentansvaret för plastförpackningar) och även där pågår intensivt arbete med dessa frågor. Vad som är helt säkert är att plast och miljö kommer fortsatt att bli en viktig fråga för oss alla.